h

SP maakt referendum gemakkelijker!

5 juli 2017

SP maakt referendum gemakkelijker!

In de gemeenteraad van 3 juli zijn dankzij de SP de regels voor het houden van een referendum versimpeld. In de eerder gehouden commissievergadering had SP raadslid Henri Mandemaker bij de behandeling van de nieuwe referentieverordening al samen met D66 gepleit voor het loslaten van het opkomstpercentage voor het bepalen van de geldigheid van het referendum en daarvoor een amendement aangekondigd. Tijdens de behandeling in de raad bleek er een meerderheid vóór het amendement, ondanks dat medecoalitiepartijen CDA en GroenLinks, als ook oppositiepartij PvdA, tegen stemden.  

Iedere stem telt

Henri Mandemaker: “De opkomstdrempel vonden wij onnodig belemmerend. De aantallen handtekeningen dat je nodig hebt om een referendumverzoek in te dienen zijn al dusdanig  hoog, dat je mag aannemen dat het onderwerp van zo’n referendum voldoende belang heeft voor de burgers. De raad moet zich dan niet gaan verschuilen achter een opkomstdrempel, maar zelf in staat zijn om bij iedere opkomst een volwassen en overwogen afweging te maken over de uitkomst van het referendum. Dan neem je de Tilburger namelijk pas écht serieus. Bovendien voorkomt het dat mensen strategisch gedrag gaan vertonen in de hoop dat de opkomstdrempel niet wordt gehaald. En daarmee de uitslag van het referendum bewust vertekenen. In de situatie die nu ontstaat telt voortaan iedere stem en krijgt iedere burger de kans om te worden gehoord.”

Ook wordt de communicatie over hoe je een referendum kunt aanvragen versimpeld met normaal taalgebruik op onder andere een pagina over het referendum op de website; wordt er voortaan het exacte aantal indieners genoemd dat er nodig is voor het aanvragen van het referendum in plaats van het percentage van de laatste gemeenteraadsverkiezingen. (namelijk 01300 voor de eerste aanvraag en 8.000 voor de definitieve aanvraag.)   En wordt het aantal locaties waar je je handtekening kan plaatsen fors uitgebreid. In de nieuwe verordening was al voorzien dat de ondersteuners van het referendumverzoek dat ook voortaan digitaal kunnen doen (met DIGD).

Tot slot: Het referendum is eigenlijk een soort van handrem voor de Tilburgers voor als ze zich onvoldoende gehoord voelen bij een besluit door de gemeenteraad. Als SP vinden we het  dus eigenlijk allereerst van belang dat de Tilburger vooraf wél goed gehoord wordt door de gemeenteraad en het stadsbestuur. Daarom heeft de SP ook een motie gesteund om er ook op toe te zien dat de Gemeente Tilburg vol inzet om Tilburgers vooraf actief te betrekken. “Dat we burgers goed moeten raadplegen, zit in het DNA van de SP”, aldus Henri Mandemaker: “Wij gaan niet voor niets al vanaf het begin van ons bestaan de wijken in om burgers om hun mening te vragen. Het moet nu echter ook tot het DNA van het bestuur van Tilburg gaan behoren. Daarom zitten wij ook in de raadswerkgroepen rondom de evaluatie van burgerinitiatieven en rondom overheidsparticipatie. En pleiten wij er continu voor om Tilburgers actief te raadplegen en te informeren, zoals bij de Sociale Agenda 013.”

Met de versimpeling van het referendum wil de SP de Tilburgers een eerlijke kans geven om hun stem te laten horen!

Tot zien op straat en in de wijken!

Henri Mandemaker

Raadslid SP, woordvoerder Burgerparticipatie, Onderwijs, Sport, Bestuur en Financiën

E henrimandemaker@raadtilburg.nl

Reactie toevoegen

U bent hier