h

Debat raad Chroom6-regeling

21 februari 2019

Debat raad Chroom6-regeling

Op maandag 18 februari werd door de Gemeenteraad Tilburg de compensatie-regeling behandeld voor de mensen die hebben gewerkt bij het tROM project.  Deze 800 mensen zijn tussen 2004 en 2012 mogelijk in aanraking gekomen met Chroom6. Waarbij in de hele keten fouten zijn gemaakt en de Gemeente en de NS duidelijk medeverantwoordelijk zijn. 

Een belangrijk punt voor de SP in het debat was de vraag: “Waarom is er een verschil in smartengeld voor de schuurder aan de treinen en de schoonmaker die in dezelfde hal met chroom6 in aanraking is gekomen? Helma Oostelbos, fractievoorzitter van de SP: “Als de wethouder al niet kan uitleggen waarom dat verschil er is, hoe kunnen de slachtoffers het dan begrijpen?” Daarom diende de SP een motie om dit verschil door experts te laten uitleggen in een informatie-bijeenkomst aan zowel raad als slachtoffers. De SP vind  het voorstel van het college op zich een goede regeling, maar vind tegelijkertijd de reactie van het college op de door ons gevraagde kleine aanpassingen teleurstellend.

Eerste termijn Helma Oostelbos 
“Verschrikkelijk wat hier is gebeurd. We hebben 800 mensen laten werken met gevaarlijke stoffen zonder de noodzakelijke bescherming. NS wist het en de gemeente Tilburg had het moeten weten als projectleider.

Hier is sprake van een win-win-verlies situatie. Win voor de NS die goedkoop treinen op kon laten knappen voor het museum. Win voor de gemeente die middels dit “handhavings” traject minder mensen in de bijstand had. Maar verlies voor degene die daar hebben gewerkt zowel tROM deelnemers als medewerkers. Zij zijn de dupe.

Daarnaast hebben deze mensen 2,5 jaar moeten wachten op de uitslag van het onderzoek nadat bekend was geworden dat zij met gevaarlijke stoffen in aanraking waren gekomen, dat veroorzaakte veel leed, stress en verdriet.
Vanuit de gemeente wordt er nu sorry gezegd waarbij ik ervan overtuigd ben dat het een welgemeend sorry is, maar het is geen gratis sorry. Er zijn goede voornemens en de gemeente komt concreet met een regeling, waar wij het hier vandaag over hebben. In een later vervolgdebat gaan we het hebben over de politieke verantwoordelijkheid van de gemeente, hoe kon zoiets gebeuren, waarom duurde het zo lang voordat er helderheid kwam en hoe kunnen we het in de toekomst voorkomen.

De regeling bestaat uit vier onderdelen:
Het eerste onderdeel de tegemoetkoming tROM project een bedrag van € 7.000,00 aan smartengeld. Een bedrag waarvan je je kunt afvragen hoe is het tot stand gekomen. In de regeling wordt vermeld waar deze tegemoetkoming voor is o.a. voor angst en vrees die men al had en die men nog heeft, daarnaast is het ook een bedrag voor materiële schade zoals eigen risico, reiskosten en kosten juridisch bijstand, maar ook onder punt e genoemd verlies arbeidsvermogen. Zou de wethouder daar eens meer uitleg over willen geven, wat er verstaan wordt onder verlies arbeidsvermogen.
Is dit bedrag hoog genoeg als al deze zaken daar onderdeel van uitmaken? Daar kun je iets van vinden.

Voor de SP is het belangrijk dat het bedrag die € 7.000,00 zo snel mogelijk wordt uitgekeerd minder dan € 7.000,00 wordt het toch niet dus graag morgen meteen overmaken. De namen, adresgegevens en bank gegevens zijn bekend, want er zijn al eerder bedragen uitgekeerd. Waarom wachten tot er eerst een commissie is aangesteld. Het is nl. niet “gewoon” € 7.000,00 euro het is vooral als het zichtbaar is op jouw bankrekening, een erkenning voor de slachtoffers. Er is mij leed en verdriet aangedaan en mss ook wel een verschrikkelijke ziekte, ik heb niets fout gedaan, de NS en de gemeente Tilburg hebben mij dit aangedaan.

Het tweede deel van de regeling is een immateriële schadevergoeding die alleen van toepassing is als je een van de ziektes hebt die voorkomen op de lijst in bijlage 2 zoals kanker , eczeem of chronische longziekten. Opvallend daarbij is dat de mensen de deelnemers en de medewerkers van het project zijn ingedeeld in categorie A, B of C naar gelang het risico dat zij hebben gelopen, zo staat in de regeling. Echter zoals ik in de motie heb aangegeven het gaat er niet om op welke plek je werkte of welk werk je deed. Het gaat om de mens. Niet de locatie is belangrijk, maar hoe reageert jouw lichaam op chroom 6. Word je ziek bij een kleine hoeveelheid chroom 6 of is het bij jou net anders en word je ziek van een forse hoeveelheid chroom 6. Dus wat ons betreft kan er geen onderscheid zijn tussen iemand die de hele dag schuurt of de schoonmaker die het stof opveegt of iemand die op de administratie zit en regelmatig de hal inloopt. Laat het RIVM en eventuele andere deskundigen nu eens goed toelichten waarom deze categorie indeling op deze manier is opgezet.

Onze tweede motie gaat over asbest. Is er nu wel of niet gewerkt aan treinen met asbest. De rapporten sluiten het niet uit. De slachtoffers zeggen dat er in de eerste anderhalf jaar aan treinen is gewerkt die asbest bevatten. Er zijn ook enkele stukken in het dossier die dat ondersteunen,

Wat we moeten voorkomen is dat mensen een juridische lijdensweg tegemoet. Zij moeten het gevoel hebben er is iets fout gaan maar nu wordt er voor mij gezorgd als zij zelfs na 30 jaar nog ziek worden van de asbest waar zij mogelijk mee in contact zijn geweest. Vandaar onze motie voeg de asbestregeling toe aan de regeling zoals we die vandaag bespreken en breng in beeld de beperkte groep mensen die hier mogelijk mee te maken hebben gehad. Want zowel voor asbest als voor chroom 6 geldt de enige veilige blootstelling is NUL.

Onderdeel drie van de regeling het deskundigenpanel waarbij zowel deelnemers als medewerkers een beroep kunnen doen op het aansprakelijkheidsrecht. Het is heel belangrijk dat dit een uitgebreid panel is met een goede medische vertegenwoordiging, maar ook met mensen die schade -technisch goed onderlegd zijn. Het zou goed zijn om eens te kijken naar de commissie bij de RKkerk die daar de schadeafhandelingen behandeld.
Tot slot onderdeel 4 een onafhankelijke commissie, een steunpunt waar mensen terecht kunnen met individuele vragen.

Samenvattend:
1. Er is erkenning en een sorry met gevolgen
2. We willen voor mensen een juridische lijdensweg voorkomen
3. Als zich nu problemen voordoen, kom praten en we vinden een oplossing

We weten wie er gewerkt hebben en de bankgegevens zijn bekend dus maak maar vast over die € 7.000,00. Dan kunnen we nog steeds praten over de hoogte daarvan en daarnaast hopen we dat de meeste mensen niet ziek worden.

Daarnaast hebben we twee moties ingediend
Een verzoek tot een hoorzitting waarbij o.a. het RIVM de indeling in de A,B, C categorie toelicht.

Een verzoek om ik beeld te brengen welke mensen in de eerste anderhalf tot twee jaar mogelijk aan treinen hebben gewerkt met asbest zodat deze mensen mochten ze een aan asbest gerelateerd ziekte ontwikkelen een beroep kunnen doen op de landelijke asbestregeling.

Vragen:
1. Wat is onderdeel e van de tegemoetkoming verlies arbeidsvermogen?
2. Er wordt gezegd dat bedragen netto uitgekeerd worden. Kan de wethouder
ook toezeggen dat de bedragen niet meetellen bij het bepalen van de huur-
en zorgtoeslag.
3. Zijn in de reservering van de 5 miljoen ook de kosten van het
onafhankelijk deskundigenpanel meegenomen en het maatwerk mbt derving arbeidsinkomsten voor mensen die ziek zijn of overleden?”

Reactie toevoegen

U bent hier