h

duidelijkheid over nevenfuncties gemeentebestuurders

4 mei 2010

duidelijkheid over nevenfuncties gemeentebestuurders

Recent ontstond wederom ophef over nevenfuncties van raadsleden die al dan niet leiden tot belangenverstrengeling. Gemeentelijke subsidies zouden al te gemakkelijk terechtkomen bij organisaties of activiteiten waar raadsleden rechtstreeks bij zijn betrokken. Informatie over nevenfuncties van raadsleden maar ook van burgemeester en wethouders is weliswaar openbaar maar voor burgers moeilijk te vinden. Daarom heeft de SP-fractie het college van B&W gevraagd alle informatie over betaalde en onbetaalde nevenfuncties van raads- en collegeleden te vermelden op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plek op de gemeentelijke website én in alle relevante gemeentelijke publicaties.

Volgens de SP-fractie wordt de regelmatig oplaaiende ophef over mogelijke belangenverstrengeling gevoed door het gebrek aan toegankelijke informatie over nevenfuncties van gemeentebestuurders. Dat zou het toch al beperkte vertrouwen van burgers in de lokale politiek nog verder aantasten en de lokale democratie ondermijnen. Fractievoorzitter Veerle Slegers: “Waarom zouden burgers zich immers nog verdiepen in de politiek en gaan stemmen als zij de indruk hebben dat er sprake is van vriendjespolitiek? Als ze denken dat het er bij het besturen van Tilburg om gaat wie je kent in plaats van hoe je stemt?” Volgens Slegers is een goed functionerende democratie de enige garantie voor behartiging van het algemeen belang in plaats van deelbelangen en voor zeggenschap van burgers. “Een goed gemeentebestuur is dus gebaat bij zoveel mogelijk openheid en doorzichtigheid.”

Voordat raadsleden en wethouders worden geïnstalleerd, worden zij geacht schriftelijk al hun betaalde en onbetaalde nevenfuncties op te geven. Deze informatie is openbaar en opvraagbaar bij de raadsgriffie. Het daadwerkelijk opvragen van deze informatie is voor de meeste burgers een brug te ver volgens de SP. Uit een rondje langs de Internet-sites van alle in raad en college vertegenwoordigde partijen én van de gemeente bleek de SP-fractie dat informatie over nevenfuncties van raads- en collegeleden vaak geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Daardoor is voor burgers nauwelijks te achterhalen welke petten hun volksvertegenwoordigers en wethouders al dan niet op hebben, en waar sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling. Slegers: “Burgers kunnen dus hun stem niet bepalen op basis van die toch essentiële informatie, noch kunnen zij hun bestuurders aanspreken wanneer zij belangenverstrengeling of de kans daarop vermoeden. Daarom moet de gemeente informatie over nevenfuncties duidelijk vermelden.”

Zie ook:

U bent hier